Dansk Anæstesi Database (DAD)

Velkommen til nyhedsbrev fra Dansk Anæstesi Database, DAD. Nyhedsbrevet er tænkt som forbindelsesled mellem styregruppen for DAD og anæstesiafdelingerne i Danmark.

DAD4 – status november 2015

DAD4 har nu været i drift i godt et halvt år og status er, at den fungerer! Der modtages stabilt data fra de afdelinger der indberetter via KMS og vi har nu tillige mulighed for at modtage data via den såkaldte web-service. Det er naturligvis vigtigt, at de afdelinger der allerede benytter DAD4 til indberetning til databasen fortsætter med dette. Vi arbejder også med at luge de værste vildskud bort og se kritisk på det nye systems børnesygdomme – vi hører meget gerne fra brugerne hvis der opstår problemer eller udfordringer, der bliver ved med at dukke op.

Et andet væsentligt redskab for indberettende afdelinger er Analyseportalen, hvor den enkelte afdeling har adgang til egne data. Denne del af DAD4 projektet er nu færdigudviklet, i drift og klar til brug. Således har de afdelinger, der har indberettet via DAD4, nu mulighed for at se hvad der er blevet indberettet. Senere i nyhedsbrevet gennemgår vi hvilke datasæt, der er adgang til via Analyseportalen.

Indikatorsættet er fastlagt og dokumenteret i dokumentalistrapporten. Indikator-resultaterne kan også tilgås via Analyseportalen, dog kan der fortsat ske enkelte tilretninger i de specifikke beregninger af de enkelte indikatorer, hvorfor ændringer i beregningerne og dermed indikatorresultaterne kan forekomme.

I januar 2016 vil DAD påbegynde løbende indrapportering til de enkelte regioners ledelsesinformationssystemer. I første omgang vil data blive stillet til rådighed for regionerne i det som kaldes Smal Model. Smal model indeholder indikatorresultaterne for afdelingen. Der er potentiale for at klikke sig helt ned på patientniveau og nærstudere forløbet, men det afhænger af designet af det lokale LIS-system. Det bliver endvidere muligt at se egne indikatorresultater sammenlignet med de nationale resultater.

Der vil i maj 2016 tillige blive leveret i bred Generisk model, som vil give adgang til alle data indleveret i databasen samt data benyttet i årsrapporten.

For mere information se http://www.rkkp.dk/afrapportering/lobende-afrapportering/

KMS – tilbagemeldinger og status

Datavalidering: det er naturligvis væsentligt at sikre bedst mulige validering af de data der kommer i DAD4. Der er lagt forskellige typer advarsler og hindringer ind i KMS, som skal hjælpe indtasteren til at taste rigtigt således at flest mulige fejl undgås og datakvaliteten øges. Det betyder eksempelvis, at man ikke kan indtaste værdier i anæstesisluttidspunktet, som ligger før anæstesi starttidspunktet, yderligere vil indtaster blive advaret hvis anæstesivarigheden er længere end 6 timer eller indtaste ekstreme værdier på højde og vægt. Dette vil medføre en pop up-advarsel eller skrift med rødt når der gemmes eller indleveres. Pop uppen kan ignoreres, hvis indtaster fastholder at værdien er korrekt. Værdier markeret med rødt ved indlevering, kan ikke ignoreres.

Pga. en uheldig fejlmeddelelse i KMS, er det blevet tolket som at man ikke kan opdele en indtastning i to tidmæssige adskilte perioder. Dette er ikke tilfældet. Man kan godt indtaste for eksempel Anæstesitilsynet, gemme og forlade skemaet og vende tilbage med indtastninger om anæstesien med flere dage/uger mellem indtastninger.

Datasæt i Analyseportalen

Data indkommet fra DAD4 er klar til brug i Analyseportalen, med korrekte og sigende variabelnavne. Der er adgang til to forskellige datasæt til DAD4; S002_DAD4_M_KLADDER_ANDET_TILSYN og S002_DAD4_DM.

S002_DAD4_M_KLADDER_ANDET_TILSYN

Dette datasæt indeholder alt indtastet data og kan for eksempel benyttes hvis man ønsker at se på data fra ”Andet tilsyn”. Yderligere findes der i dette datasæt også skemaer, der endnu ikke er indleveret, skemaer hvor der kun er gået tilsyn eller hvor indtaster kun har gemt og ikke indleveret skemaet. Det er dette datasæt, der skal benyttes når afdelingen vil se på data, som beskriver produktionen.

 S002_DAD4_DM

Dette datasæt er en delmængde af datasættet S002_DAD4_M_KLADDER_ANDET_TILSYN, som alene indeholder de forløb, der vil indgå i indikatorberegningerne og beskriver dermed kvaliteten af data. Forløb ekskluderes fra indikatorberegning når:

  • patienten er oprettet med erstatningscpr.nr.
  • skemaet ikke er indleveret
  • patienten har ASA-score VI
  • patienten har en alder under 15 år (undtaget indikator 2, 4 og 5)

Udover de generelle eksklusionskriterier, er der eksklusion på de områder, der specifikt vedrører indikatoren. Der ekskluderes for eksempel på indikator 1 ”Andel patienter med manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer”, hvis rygestatus er angivet som ”Uoplyst” eller vægt/højde er angivet uden for de fastsatte grænser. Brug af værdien 999 ved ukendt højde og vægt vil ligeledes medføre eksklusion i indikator 1. De tilladte grænser for indtastning på vægt og højde er større end de værdier, hvor KMS giver advarsler.

 Support i KMS og til Analyseportalen

Der ydes ikke længere support direkte hos KID-support ved problemer med KMS eller Analyseportalen. Siden 1. september har man kunne rette henvendelse til CIMT’s servicedesk på tlf. 38648080.

 DAD 3/ DAD 4 – Webservice og årsrapport 2015

DAD4 er klar til at modtage data til webservice. Dog er flere regioner endnu ikke klar til at levere data fra deres lokale system. Men glædeligt er det, at Region Sjælland og Midt, kommer til at indberette i løbet af 2016. Dermed ser det ud til, at vi i 2017 kan nå en nationale dækningsgrad på 90% eller over.

Ansøgning om at 2015 kunne blive et årsrapportfrit år er ikke blevet imødekommet. Der vil derfor blive produceret årsrapport på basis af data fra DAD4 og det vil fortsat være kalenderåret der beskriver årsrapportåret.

På vegne af DAD styregruppe
Kristian Antonsen (formand for styregruppen DAD)

  

Vejledning til brug af Analyseportalen

Er du oprettet i Analyseportalen, er det muligt at logge ind som vanligt. Loginside til KMS og Analyseportal findes via www.regionh.dk/kliniskedatabaser nederst på siden.
Såfremt der endnu ikke er en lokal administrator på afdelingen, skal der udfyldes et skema. Denne findes på ovenstående side, under KID-support under navnet Rekvisitionsskema.
Brug af Analyseportalen kræver at man er koblet på Sundhedsdatanettet.

 
DAD styregruppe 2014: