Generalforsamling​

Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling annonceres elektronisk til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober det pågældende år. Forslagene, samt navnene på bestyrelsens kandidater til ledige poster, annonceres på selskabets hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen eller udsendes til medlemmerne. Forslag til personvalg kan fremsættes på generalforsamlingen.

DASAIMs 76. ordinære generalforsamling 2024

(Indkaldelse og endelig dagsorden følger)

Dagsorden er ifølge selskabets vedtægter:

https://dasaim.dk/wp-content/uploads/2023/08/Vedtaegter-DASAIM-17-nov-2022.pdf

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2024.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond (udgået)
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt