Legater

Her finder du information om stipendier, legater, fonde m.m.

Lippmann Fonden
Lippmann Fonden søges direkte. Fonden støtter  generelt yngre sundhedsforskere (inklusiv anæstesisygeplejersker og anæstesilæger), der arbejder med mindre, overskuelige, men originale kliniske projekter, hvortil det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at opnå støtte fra større fonde og som ofte ikke kan opnå støtte indenfor rammerne af det etablerede sundhedsvæsen. Dog støttes kongresrejser og lignende kun i særlige tilfælde, f. eks. når der er tale om fremlæggelse af væsentlige originale danske forskningsresultater. Undtagelsesvis støttes også ansøgninger vedr. orlov til færdiggørelse af disputats (men ikke ph.d.). Ansøgninger til denne del af fonden stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Fondsadministrationsleder Mette Bruun, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K. Der foreligger ansøgningsskemaer, som kan rekvireres på fondens hjemmeside www.lippmannfonden.dk. Uddeles én gang årligt i maj/juni måned med ansøgningsfrist 1. marts.

Akutlægehelikopterens forskningspulje
Regionernes Akutlægehelikopter uddeler årligt 1.200.000 kr. til præhospitale forskningsprojekter, der medvirker til forbedret behandling af patienterne og evidensbaseret drift, primært i relation til akutlægehelikopteren og sekundært generelt på det præhospitale område.
Der er årligt ansøgningsfrist den 1. marts, og hvis der er flere midler i puljen igen den 1. september.
Alle, der er kvalificerede til at udføre forskningsprojekter, kan ansøge. Dog skal mindst én i projektgruppen være ansat i en af de fem regioner. Puljen kan eksempelvis søges af klinisk arbejdende læger og andet personale inden for det akutte og præhospitale område, ph.d.-studerende og tilknyttede og post.doc. /seniorforskere samt forskningsårsstuderende.
Det er Akutlægehelikopterens forskningsudvalg, der træffer beslutning om tildeling af midler. De fem regioner er alle repræsenteret i udvalget.
Der kan læses mere om muligheden for at søge midler på akutlægehelikopterens hjemmeside: Ansøg – Akutlægehelikopter (akutlaegehelikopter.dk)

Holger og Ruth Hesses mindefond
Fondens formål er at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer. Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om støtte fra andre steder. Yderligere oplysninger kan ses på fondens hjemmeside: www.hessesmindefond.dk. Ansøgning  sendes pr. mail til: info@hessesmindefond.dk. Næste ansøgningsfrist 1. oktober 2025. Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Læge Fritz Karners og hustru Edith Karners fond
til fremme og optimering af det operative patientforløb.
Fondens formål er at virke til fremme og optimering af det operative patientforløb ved at yde støtte og bistand til forskning og behandling med speciel interesse i smertereduktion, nedsættelse af rekonvalescens, reduktion i komplikationer, samt tidlig sikker hjemsendelse fra hospital. Kongresrejser, studieture etc. støttes normalt ikke. Uddeling af disponibelt beløb sker efter bestyrelsens skøn én gang årligt. Ansøgningsfrist er 14. november.
Kort beskrivelse af projekt, budget, CV m.m. sendes elektronisk til legatbestyrelsen (karneroghustru@gmail.com). Ansøgningen må max. fylde 5 A4 sider inkl. evt. bilag.
Fonden støtter ikke gebyrer, udgifter til diverse tilladelser, overhead, kongresrejser o.lign.
Er man kommet i betragtning med henblik på støtte kontaktes man af fonden i løbet af januar måned.

Professor, dr.med. Bjørn Ibsens Fond
Fondens formål er at støtte almennyttige – specielt videnskabelige – og æstetiske formål.
Ansøgningen stiles til Fondsbestyrelsen og sendes til advokat Keld Parsberg, Bredgade 23, 1260 København K. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrist 1/10.