DASAIMs holdning til det præanæstesiologiske tilsyn

Del denne nyhed via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Dasaim 600x400 (7)

       Indhold

 1. Formål
 2. Overvejelser og baggrund
 3. Organisering af det præanæstesiologiske tilsyn
 4. Ansvar og revurdering
 5. Vision

 1. Formål

Formålet med dette skriv er at præsentere DASAIMs holdning i debatten om det præanæstesiologiske tilsyn af patienter forud for anæstesi, hvor anæstesipersonale medvirker.

 1. Overvejelser og baggrund

I kølvandet på COVID-19 opstod en intens debat om organiseringen af det præanæstesiologiske tilsyn. Formuleret anderledes:

 • Skal vi se alle patienter forud for anæstesi?
 • Hvis ikke, hvilke patienter skal ses eller ikke ses?

Kollegaer fra flere afdelinger i landet har engageret sig flittigt i debatten, og dette engagement takker vi for og sætter pris på. Debatter som denne er med til at sikre, at vores arbejdsgange og faglighed får et kritisk eftersyn.

DASAIM understøtter høj lægefaglighed og patientsikkerhed under hensyntagen til ressourcer og patientbehov. Dette er essensen af vores holdning til, hvordan vi bør organisere det præanæstesiologiske tilsyn.

Tilsyn forvaltes med stor forskellighed på landets anæstesiafdelinger. Således var det allerede mange år før COVID-19. Dette skyldes afdelingernes store heterogenitet hvad angår

 • Operationstyper
 • Patientgrundlag
 • Geografi
 • Ressourcer

At formulere en rekommandation for tilsynet, der rummer alt fra den elektive ukomplicerede procedure til den akutte komplekse højrisikooperation giver ikke god mening.

COVID-tiden og sundhedsvæsenets begrænsede ressourcer kalder på nye måder at løse opgaver på. Nogle viser sig patientsikre og fordelagtige for patienterne. Andre løsninger viser sig at kompromittere patientsikkerheden og anæstesilægers og -sygeplejerskers retssikkerhed.

Vi er som selskab nødsaget til at deltage i prioriteringsdebatten og forholde os til det faktum, at arbejdsstyrken er tiltagende mindre i forhold til antallet af patienter, der har brug for behandling. Vi ser derfor ind i en tid, med et muligt opgør med tidligere tiders måde at organisere vores præanæstesiologiske tilsyn på. Ressourcemangel må dog aldrig blive en undskyldning for at kompromittere lægefagligheden og patientsikkerheden.

Det diskuteres til stadighed, hvorvidt alle patienter skal ses af eller tilbydes samtale med en anæstesilæge før bedøvelse. Denne diskussion kompliceres yderligere af, at man på nogle anæstesiafdelinger praktiserer ’sygeplejerskestarter’, dvs. anæstesier der gennemføres, uden at patienten på noget tidspunkt er set eller vurderet af en anæstesilæge.

Bekymringer går desuden på, at vi, hvis vi lader patienterne bestemme, om de vil tale med en anæstesilæge, risikerer vi at overse forhold væsentlige for anæstesiplanen og dermed at kompromittere patientsikkerheden.

Spørgsmålet er, hvordan vi på én gang understøtter en patientsikker anæstesiologisk vurdering, undgår at kompromittere retssikkerheden samt organiserer os under rimelig hensyntagen til begrænsede ressourcer og unødig belastning af patienten. Det er DASAIMs holdning, at den enkelte afdeling med kendskab til dens patienter, procedurer og øvrige lokale forhold er bedst til at besvare dette spørgsmål.

 1. Organisering af det præanæstesiologiske tilsyn

Det er afdelingsledelsernes ansvar at sikre, at der ikke gås på kompromis med lægefaglighed, patientsikkerhed og personalets retssikkerhed. Det præanæstesiologiske tilsyn må organiseres med dette for øje.

DASAIM støtter Vælg Klogts anbefaling om at undgå anæstesitilsyn ved fysisk fremmøde for lavrisikopatienter (ASAI og II) til lavrisiko-operationer, når det ikke er nødvendigt (https://vaelgklogt.dk/anbefalinger/anaestesitilsyn). Raske patienter, der skal gennemgå en lavrisiko operation, bør kunne tilbydes mulighed for anæstesiologisk tilsyn, såfremt de ønsker det, hvad enten det synes rimeligt at organisere det som fysisk fremmøde, telefon- eller videokonsultation.

Patienter med væsentlig komorbiditet og/eller væsentlige kroniske smerter, der skal gennemgå en lavrisiko-operation skal ses af en anæstesilæge. Det samme gælder for patienter, der tidligere har haft komplikationer i forbindelse med anæstesi og patienter med forventning om vanskelig luftvej.

Hvordan vi sammen med kirurgerne bedst visiterer patienter til fysisk fremmøde vs. ikke fysisk-fremmøde er vanskeligt at ensrette. Den enkelte afdelingsledelse bør sikre og tilpasse denne visitation under hensyntagen til patientgrundlag og operationstyper, så patientsikkerheden ikke kompromitteres.

Det er væsentligt, at vi organiserer det præanæstesiologiske tilsyn uden at belaste patienter eller kollegaer unødigt. Patienter, som regelmæssigt undergår samme undersøgelse eller behandling i samme afdeling/klinik, og som er håndteret i afdelingen tidligere, kan revurderes på selve behandlingsdagen og afgive informeret samtykke. Patienter, der skal gennemgå akut operation, skal tilses med henblik på udarbejdelse af anæstesitilsyn og indhentelse af informeret samtykke. Tilsyn, der foregår på en operationsstue, er uhensigtsmæssige, fordi patienten ikke har tilstrækkelig ro til at modtage information eller tid til at overveje sit samtykke.

Der kan i situationer med umiddelbart behandlingsbehov gennemføres et meget kort anæstesitilsyn, hvor informationsmængden må afpasses situationens alvor.

 1. Ansvar og revurdering

Ved alle anæstesiforløb skal anæstesisygeplejersken kunne referere til en anæstesilæge (en speciallæge i anæstesi eller en anæstesilæge under uddannelse, som refererer til en speciallæge).

Umiddelbart inden den planlagte procedure foretager den på dagen ansvarlige anæstesilæge en revurdering af patienten og planen for anæstesien. Der vil være situationer, hvor anæstesilægen af faglige og/eller patientsikkerhedsmæssige hensyn, må ændre den planlagte anæstesi i umiddelbar tilslutning til anæstesien. Her er det anæstesilægens opgave, baseret på ændringens omfang, indgrebets hastegrad og patientens forudsætninger, at sikre patienten har fået rimelig tid og ro til at modtage informationen og afgive fornyet samtykke. Den faglige årsag til ændringen og patientens samtykke hertil bør tydeligt fremgå af patientjournalen.

De gældende love og regler fastsætter ikke en konkret tidsramme for relevant betænkningstid ved ændring af anæstesien. Tilsynet bør ikke foregå på en operationsstue umiddelbart inden anæstesien medmindre det drejer sig om livs- eller førlighedstruende tilstande, hvor operativt indgreb er umiddelbart indiceret.

 1. Vision

Det præanæstesiologiske tilsyn er en kerneydelse i det anæstesiologiske speciale. Tilsynet skal sikre, at patienterne får den bedst mulige behandling, kvalitet og medinddragelse i deres behandlingsforløb.

Vi har som speciale et ansvar for at sikre prioriteret anvendelse af de ressourcer, der nu og fremover er knappe. Det er glædeligt, at kollegaer landet over præsenterer inspirerende innovative løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. DASAIM støtter og opfordrer til, at der arbejdes med løsninger, der kan lette patientens vej gennem systemet herunder nye måder til at organisere det præanæstesiologiske tilsyn. Dette under hensyntagen til lægefaglighed, patientsikkerhed, ressourcer og retssikkerhed.

DASAIMs bestyrelse

Se mere