Øvrige udvalg og poster​

Repræsentanter udpeget af DASAIM eller valgt på DASAIMs Generalforsamling

Medlemmer, der udpeges af DASAIMs bestyrelse til at repræsentere selskabet i udvalg, poster, råd eller eksterne arbejdsgrupper, udpeges for 2 år ad gangen og i alt for en 6 årig periode; medmindre andet er beskrevet for det enkelte udvalg, post, råd eller arbejdsgruppe. Repræsentant godkendes på førstkommende DASAIM generalforsamling.

Den udpegede forpligter sig til at holde bestyrelsen løbende orienteret om det pågående arbejde og som minimum én gang årligt eller ved afslutning af arbejdsgruppen, udarbejde en kort rapport om arbejdet. Der er ved behov mulighed for at møde bestyrelsen og diskutere udvalgte emner.

Den udpegede har pligt til – inden man indtræder i en arbejdsgruppe – at erklære relevante interessekonflikter overfor selskabets bestyrelse.

For deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen er det tilstrækkeligt, at Sundhedsstyrelsens habilitetserklæring udfyldes.

Organisationskomité Årsmødet:

Lars Broksø Holst (koordinator)
Peter Blom Jensen (koordinator)
Christian Meyhoff (videnskab)

Revisorer (vælges hvert år):

Niels Juul (2017)
Annette Ulrich  (2019)
Jesper Dirks (2021)

Statsautoriseret revisor

(vælges på generalforsamlingen)
Beierholm Statsautoriserede revisorer
Nørre Farimagsgade 11 – 1364 København K

Dansk Standards udvalg (vælges hvert 2. år):

Ledig (2017)

UEMS og EBA (vælges hvert 4. år):

Helle Thy Østergaard (2011 – genvalgt 2015 og 2019)

Skolen for cardiovaskulær teknik (udpeges af bestyrelsen):

Jacob Greisen (2013)

ATLS Danmark Fond (indstilles af bestyrelsen):

Rikke Meisler Jørgensen (2022)

PHTLS (indstilles af bestyrelsen):

Thomas Heide Dissing (2018)

Organisationen af lægevidenskabelige selskabers bestyrelse (valgt af LVSs repræsentantskab, indstillet af Københavns Medicinsk Selskab):

Anders Perner (2018)

Dansk Råd for Genoplivning (DRG, indstilles af bestyrelsen):

Asger Granfeldt (2018)
Rasmus Philip Nielsen (suppl.) (2018)

SSAI:

Christian Wamberg (2021)

Vælges på generalforsamlingen:
Lone Fuhrmann (DASAIM repr. 2021)

Udpeges af bestyrelsen:
Jacob Kuhn (Educational Committee)(2021)
Morten Hylander Møller (Research Committee, Clinical Practice Committee)